Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Metalen Mark ov Holland

Pagina's: [1] 2 3 ... 17
1
Heidense wetenswaardigheden / Nederlandse 'Stonehenge' gevonden nabij Tiel.
« Gepost op: juni 21, 2023, 09:21:37 pm »
Zonnekalender langs de Waal: archeologen ontdekken 'Stonehenge van Nederland' bij Tiel

Een bijzondere historische ontdekking in Tiel: archeologen hebben hier een 'openluchtheiligdom' gevonden van zo'n 4000 jaar oud, zo maakten ze vandaag bekend. Het complex was drie voetbalvelden groot en mensen kwamen er waarschijnlijk samen voor offers, begrafenissen, feesten en rituelen. De onderzoekers spreken zelf over een "spectaculaire vondst die uniek is voor Nederland".

In totaal zijn er een miljoen voorwerpen opgegraven. Onder de vondsten bevindt zich een glazen kraal, de oudste ooit in Nederland gevonden. De kraal blijkt afkomstig uit Mesopotamië. De onderzoekers zien dit als bewijs dat er toen al contact was tussen bewoners van beide regio's.


bron: nos.nl

-

Er gaat overigens wel een bedrijventerrein bovenop gebouwd worden. Zie verder het bericht op nos.nl achter de volgende doorverwijzing: klik hier.

2
Heidense wetenswaardigheden / Mitanni en godheden uit de Vedische oudheid.
« Gepost op: mei 17, 2023, 10:42:26 pm »
Mitanni, in Babylonische teksten ook wel bekend als Habigalbat, was een Hurritisch koninkrijk dat bestond in het grensgebied van de huidige landen Turkije, Syrië, Libanon, Iraq en Iran; de Hurrieten waren een volk dat leefde in het genoemde gebied en waren vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus. Het koninkrijk Mitanni bestond ongeveer van 1600 v.C. tot 1260 v.C..
Ik wil jullie aandacht vestigen op de inhoud van het volgende, Engelstalige, Wikipedia-artikel waarin aannemelijk gemaakt wordt dat de bevolking van Mitanni (en dan met name hun militaire elite, de zogenoemde Maryannu) Vedische godheden vereerde. De oudste attestaties zijn terug te voeren op een Hurritisch kleitablet waarin een verdrag tussen de Hittitische koning Suppiluliuma I en de Mittanische koning Shattiwaza wordt beschreven; daarin worden ook de godheden Indra, Varuna, Mithra en Agni aangeroepen.
Klik hier voor een doorverwijzing naar het artikel in kwestie. Ik raad verder aan om ook de Russische versie van het artikel te checken m.b.v. Google-translate of iets van dien aard; dit in verband met de bestaande taalkundige ideeën hieromtrent.

Waarom is dit interessant c.q. belangrijk? Zoals jullie weten zijn de goden zoals die in de Rigveda genoemd worden een onderdeel van het zogenoemde 'Indo-Europees religieus continuüm' (samenhangend met het navenante taalcontinuüm), waartoe ook het de oude polytheïstische religieuze tradities uit Iran, de Kaukasus en Europa behoren (zoals Noords-Germaans heidendom).

3
Heidense wetenswaardigheden / Re: Omtrent de heidense oorsprong van monotheïsme.
« Gepost op: december 19, 2022, 11:37:32 pm »
Het is eigenlijk een beetje spreekwoordelijke mosterd na de evenzo spreekwoordelijke maaltijd maar gezien alles dat reeds op dit forum besproken is zie ik mijzelf toch enigszins genoopt een voor de hand liggende implicatie iets explicieter te maken: hoe moeten we aan kijken tegen de inhoud van mijn bijdrage in de eerste posts in dit topic en de inhoud van een boek als "Gods of the Ancient Northmen" van Georges Dumézil?

Nu weet ik ook wel dat de inzichten van Dumézil en, bijvoorbeeld, Jan de Vries niet altijd met elkaar stroken dus zal het antwoord wel in meer-of-mindere mate speculatief van aard blijven. Rydberg trekt ook, weliswaar minder expliciet dan Dumézil maar evengoed, de parallel tussen delen van de de inhoud van de Rigveda en de Noordse mythen en sagen. Nu dringt het ietwat wonderlijke beeld zich op dat de Indo-Europese godentrias 'meromorf' is aan het Zoroastristische godsbeeld voorafgaand aan de 'henotheïstische reformatie' en een gelijkaardige grondslag kent inzake de structuur van Tweede Tempel jodendom; die eerste gelijkstelling was al bekend maar dat tweede idee is merkwaardig omdat het impliceert dat de Abrahamitische stromingen in hun historische essentie niet veel verschillen van oudere Europese religieuze tradities.     

4
Heidense wetenswaardigheden / Re: Omtrent de heidense oorsprong van monotheïsme.
« Gepost op: december 12, 2022, 06:40:43 pm »
Binnen de context van al het voornoemde ben ik nog iets interessants tegengekomen in de lijst van 101 namen van Ahura Mazda die kennelijk uitgesproken dienen te worden tijdens een zogenoemde Baj, dit is de naam van een Zoroastristisch ceremonieel gedicht dat onderdeel is van een Yasna-ceremonie. Een Yasna lijkt te culmineren in een soort plengoffer waarbij men gewijd water (apas of ab genaamd) over een ritueel geprepareerde substantie sprenkelt, dit heet ab-zohr. De speciale substantie heet parahaoma en wordt onder andere gemaakt van de bladeren van de granaatappelboom en melk, aan de parahaoma wordt een heilzaam effect toegedicht en deze wordt dus ook geconsumeerd.   

Afijn, dat is leuke achtergrondinformatie inzake een Zoroastristische rite maar het ging mij voornamelijk om die namenlijst uit de Baj: naam 44 in de lijst is Varun, letterlijk. Dit betekent dat het Perzische opperwezen Ahura Mazda geïdentificeerd kan of moet worden met de Vedische godheid Varuna, hetgeen wel in lijn is met het idee dat de Meden, de voorlopers van de Perzen, Varuna als oppergod zagen en onderdeel van een godentrias (tezamen met Mithra en Agni c.q. Ahura Barzant). Alhoewel de godheid Varun/Varuna altijd geassocieerd wordt met water (in allerlei vormen), lijkt de naam Varuna letterlijk "de alles omvattende" te betekenen, ook in de betekenis "alwetend" (niet louter stoffelijk dus). Die laatste twee betekenissen zijn ook in lijn met de verbinding tussen Varuna en het begrip rta, i.e. natuurlijke orde.

Nu kunnen we uit het bovenstaande iets aardigs destilleren: de Perzische godheid die binnen het bestek van het Tweede Tempel Jodendom geconflateerd is met El (en Yahweh) is indirect te identificeren met Varuna! Doordat de godsdienstige structuur bepaald Perzisch is, zoals eerder reeds benoemd, komen de Abrahamitische religies middels de nodige retrospectie over als toegewijd aan Varuna. Zowel Varuna als diens companen binnen de Medeïsche godentrias (Agni en Mithra) zijn binnen Vedische context op de vatten als zijnde voortgekomen uit Brahma (direct danwel indirect).

Ter aanvulling en voor de volledigheid plaats ik hier ook nog even een doorverwijzing naar een pdf-versie van "The Religion of the Rigveda" door Hervey De Witt Griswold, PhD. uit 1923: klik hier, het gaat daarin voornamelijk om hoofdstuk V. Een aantal zaken die Griswold in hoofdstuk V aangeeft heb ik ook in het bovenstaande genoemd maar hij laat sommige connecties impliciet, diens behandeling van de bronteksten is echter grondig (uiteraard).

5
Heidense wetenswaardigheden / Re: Omtrent de heidense oorsprong van monotheïsme.
« Gepost op: oktober 16, 2022, 07:41:00 pm »
Tweede stukje, bij wijze van aanvulling:
het heeft er alle schijn van dat de Perzische Magi de verering van Varuna, zoals de Meden dit bezigden, inruilden voor veneratie van Agni, de term Apam Napat lijkt dan betrekking te hebben op een aantal passages uit de Rigveda waarin Agni wordt beschreven als "verblijvend in het water" of iets van dien aard (met name in mandala 3, hymne 1, strofen 11 en 12; ook mandala 2, hymne 49 is vrijwel geheel aan Agni als Apam Napat toegewijd).
Het is hierbij absoluut aannemelijk dat het Zoroastristische vuurbegrip Atar samenhangt met Agni c.q. Apam Napat ofwel Ahura Barzant/Berezaiti.   

Een identificatie van Brahma met Ahura Mazda is niet ondubbelzinnig, Mithra hangt immers wel ondubbelzinnig aan Brahma maar Agni schijnbaar niet volledig. Het is hierbij enigszins aannemelijk dat de Magi op hun beurt ook twee goden samengevoegd hebben, hetgeen het latere 'Tweede Tempel idee' inzake Yahweh en El meteen minder vreemd maakt. Ingeval zouden de creatiegod Brahma en hemelgod Dyáuspitr nog wel eens conceptueel kunnen zijn samengevoegd; mijns inziens is een identificatie tussen Brahma en Ahura Mazda wel meer voor de hand liggend.
Maar goed: de Abrahamitisch-Vedische connectie is helder, dat is het belangrijkste punt in deze.

Bedenk wel steeds dat de etymologische oorsprong van zowel Yahweh als El inzake de Westerse 'God' absoluut niet Vedisch is of kan zijn. Er bestaan een aantal votiefbeeldjes van de originele Levantische goden in kwestie die pré-Perzisch zijn, deze zijn voorzien van iets dat aan een Egyptische 'Hedjet' doet denken; de bijbehorende suggestie is dus duidelijk. Overigens lijken ook de Hittiten een bepaalde eigen variant op de godheid El te hebben gehad, Elkunirsa genaamd. Omtrent de origine van Yahweh bestaan nog meer ideeën (zoals de zogenoemde 'Midianitische hypothese'), El was echter ondubbelzinnig Canaänitisch en aanvankelijk absoluut niet dezelfde godheid als Yahweh. Natuurlijk komen ook allerlei identificatietheorieën die de beide godheden aan allerlei Mesopotamische goden koppelen voor maar vermoedelijk was Yahweh-veneratie van origine Idumeaans/Edomitisch en niet expliciet Canaänitisch, ingeval Ugaritisch. Edom/Idumea/Udum lag zuidelijker, vermoedelijk is de eerst bekende vermelding van Yahweh dan ook in Egyptisch hiëroglyfen uit de tijd van Farao Amenhotep III "de Grote" en niet in (Ugaritisch) spijkerschrift.
Vermoedelijk heeft de toetreding van Yahweh tot het Canaänitische pantheon in bredere zin te maken met de assimilatie van de nomadische Idumeanen/Edomieten in de Canaänitische wereld, zoals beschreven door Flavius Josephus en Strabo; Strabo noemt hen expliciet Nabateeërs, dat zijn Arabieren. Ergo: we mogen aannemen dat Yahweh van origine een Arabische stamgod was en El een creatie- en koningsgodheid uit meer noordelijk gelegen gebieden die tot in Anatolië vereerd werd, waarvan de veneratie gepaard ging met afbeeldingen van stieren (iets anders dan Yahweh dus).

Waar hebben 'we' dus een slordige 2500 jaar met zijn allen naar gekeken, inclusief alle bijbehorende toestanden? In principe de verering van een schier Vedische godheid met een gecombineerde Nabatees-Ugaritische naam.

6
Heidense wetenswaardigheden / Omtrent de heidense oorsprong van monotheïsme.
« Gepost op: oktober 16, 2022, 07:39:53 pm »
Ook op het NH-forum geplaatst, dus voor de volledigheid toch ook maar hier. In de eerste plaats: ik ben mij er terdege van bewust dat hetgeen ik hier ga neerzetten waarschijnlijk door minder dan een spreekwoordelijke 'anderhalve-man-en-een-paardenkop' gelezen gaat worden maar ik wil het gewoon ergens kwijt en dit is en blijft nu eenmaal een forum. Niets nieuws onder zon overigens, ik verbind slechts een paar puntjes.

Het gaat om het volgende. In het jaar 626 v.C. hadden de Babyloniërs zich onder leiding van de (Vazal)Koning Nabopolasser onder het juk van het Neo-Assyrische Rijk uitgevochten. Nabopolassar stichtte daarop het Neo-Babylonische Rijk en maakte samen met zijn bondgenoot, de Medische Koning Cyaxares, een einde aan het Neo-Assyrische Rijk onder de Sargonische heerser Ashur-uballit II. De zoon van Nabopolassar, Nebuchadnezzar II en Cyaxares versloegen in 605 v.C. ook de Assyrische bondgenoot, Farao Necho II tezamen met de restanten van het Neo-Assyrische leger in de Slag bij Carchemish. Over het algemeen wordt tegenwoordig aangenomen, met name wegens de nodige publicaties van Igor Mikhailovich Diakonoff, dat Cyaxares getrouwd was met een zus van Nebuchadnezzar II.

Nadat een aantal jaar eerder, te weten in het jaar 609 v.C., Koning Joziah van Judea in de Slag bij Megiddo, tussen  het Koninkrijk Juda en het Egypte van Necho II, het leven had gelaten probeerden Necho II en zijn opvolgers (i.e. de Farao Psamtik II en later ook Farao Apries) hun grip op de Levant te vergroten; dat laatste met name nadat de voornoemde Koning Nebuchadnezzar II "de Grote" van het Neo-Babylonische Rijk in 601 v.C. had geprobeerd om Egypte binnen te vallen c.q. (deels) te veroveren. Psamtik II probeerde een aantal vazalkoningen die onder de suzereiniteit van de Babyloniërs vielen uit het westen van de Levant, met name Zedekiah van Juda en Itobaäl III van Tyrus, zover te krijgen dat zij in opstand zouden komen tegen Nebuchadnezzar. Zo geschiedde en rond 587 v.C. kwam Zedekiah in opstand. In feite betreft het een tweede opstand want één van Zedekiahs voorgangers, Jehoiakim genaamd, had het in 601 v.C. al eens opgenomen tegen Nebuchadnezzar waarna het resultaat was dat Juda een vazalstaat van het Neo-Babylonische Rijk werd.
Zedekiah probeerde dus in 587 v.C. zijn soevereiniteit terug te winnen maar faalde schromelijk: Nebuchadnezzar liet Jeruzalem bestormen, nam de stad in en nam een belangrijk deel van de bevolking gevangen en bracht hen naar Babylon; de periode die daarop volgde heet in de Joodse geschiedenis de 'Babylonische ballingschap'. Die periode duurde tot het jaar 539 v.C. (zo'n 50 jaar dus), in dat jaar werd het Neo-Babylonische Rijk in de Slag bij Opis onder de voet gelopen door de Perzen onder leiding van de Achaemenidische heerser Cyrus II "de Grote". Het Neo-Babylonische Rijk stond tot 539 v.C. onder het bewind van Koning Nabonidus, die vermoedelijk getrouwd was met een dochter van Nebuchanezzar II en daarmee ook tot de Chaldeïsche dynastie wordt gerekend. Nabonidus werd naar de Perzische provincie Kerman verbannen en Cyrus II liet de Judeeërs terugkeren naar Juda, dat ook onder zijn bewind viel; Juda was dus nog steeds een vazalstaat, ditmaal onder suzereiniteit van de Achaemeniden.

Wat is hier nu aan de hand? Tot 516 v.C. en de opening van de Tweede Tempel in Jeruzalem waren de autochtone inwoners van Juda polytheïstisch (of op zijn hoogst henotheïstisch) en behoorden integraal tot de Canaänitische polytheïstische traditie en daarbinnen de Yahwistische stroming en vereerden in dier voege de stormgod Yahweh en de vruchtbaarheidsgodin Asherah. Er is tussen 539 v.C. en 516 v.C. dus één-en-ander veranderd, wat is dat? Het algemene beeld is thans dat de Judeeërs wegens hun bevrijding door Cyrus II een aantal Zoroastristische ideeën in hun eigen religie geabsorbeerd hebben. Zoals we weten is Zoroastrisme in verhoogde mate henotheïstisch en praktisch gesproken monotheïstisch, met de godheid Ahura Mazda als opperwezen en Angra Mainyu als Grote Tegenstander. Dat dualistische beeld is op dit forum al meermaals besproken. Vermoedelijk hebben de Judeeërs besloten dat Ahura Mazda hen gunstig gezind was, het resultaat is enige herlabeling van goden en demonen uit het Zoroastrisme met namen van Canaänitische herkomst en de introductie van zaken als engelen en aartsengelen (respectievelijk Yazetas en Amesha Spentas). Ergo: we mogen aannemen dat Abrahamitisch monotheïsme in 516 v.C. officieel geïntroduceerd is. Men heeft daartoe ook de godheden Yahweh en El conceptueel samengevoegd tot één entiteit die in feite een Levantische versie van Ahura Mazda behelst. De godin Asherah is klaarblijkelijk onder het spreekwoordelijke tapijt geveegd.

Voorts moeten we natuurlijk opmerken dat Zoroastrisme van origine óók niet monotheïstisch is maar gestoeld is op de oud-Iraanse religieuze traditie van de Meden (de voorlopers van de Perzische Zoroastrische Magi waren aldus Herodotus de 'Zesde Stam' van het Medische volk) waarbinnen men met name de Vedisch-Dharmische godheden Varuna en Mithra vereerde. Varuna komt binnen het Zoroastrisme ook voor, met de namen Apam Napat en Ahura Barzant; Mithra komt zelfs onder exact dezelfde naam in de teksten terug. Het zou ook zo kunnen zijn dan Ahura Barzant als een emanatie van Varuna opgevat dient te worden (want "zoon der wateren", dus wellicht uit Varuna maar wordt ook als de vuurgod Agni opgevat).
Ahura Mazda wordt wel gezien als de hoofdgodheid van de Asura's, de tweede groep Vedische godheden. Op basis van het geloof van de Yazidi's is aan te nemen dat Angra Mainyu iets met de Vedische godheid Shiva van doen heeft; een aantal rituelen omtrent de Yazidische Tâwûse Malek/Malik Taus en de Vedische Karttikeya verschillen immers bijna niet, met name het gebruik van zgn. 'sanjaks' (een zevental 'magische' gouden beelden, Shaivisten gebruiken vergelijkbare objecten) en daarbij opgemerkt dat sommige Shaivistische Hindoes daadwerkelijk deelnemen in Yazidische ceremonies.   
De relatie tussen Tâwûse Malek en Angra Mainyu moet gezocht worden in het feit dat de eerste meestal als pauw wordt voorgesteld, volgens Zurvanistische overlevering een creatie van de tweede; dit is overigens wel een beetje een Blavatskyaanse opvatting (en daarmee ietwat discutabel).

Uit het bovenstaande moeten we concluderen dat de diepere structuur van alle huidige Abrahamitische geloofsstromingen in principe Vedisch van aard is. Het voorgaande is in feite al eens geïllustreerd m.b.v. een vergelijk tussen kabbalistische ideeën en Tantrisme en het Joodse geloof in reïncarnatie (daarin Gilgul haNeshamot genaamd). Gezien het ook redelijk algemeen wordt aangenomen, bijvoorbeeld uit hoofde van de nodige theorieën van Georges Dumézil, dat een goed deel van de Europese polytheïstische 'heidense' tradities óók gelinkt is aan de Dharmische wereld kunnen we niet anders dan aannemen dat de Vedische oudheid in feite de bron vormt van religie in een vrij brede zin.
Het interessante is dat Sikhs, op filosofische gronden, ook aannemen dat hetgeen wij 'God' en moslims 'Allah' noemen en hetgeen Hindoes 'Brahma' en 'Brahman' (ingeval de Heilige Geest) noemen essentieel één-en-hetzelfde moet zijn (een principe dat bij hen 'Ek Onkar' heet).
Indien men dus goed naar de geschiedenis kijkt en dat betrekt in de religieuze praktijk dan zouden we kunnen aannemen dat Westers christendom (en vermoedelijk de andere Abrahamitische stromingen ook) en protestantisme in het bijzonder op den duur zullen convergeren naar een Westerse variant op Sikhisme, vermoedelijk wegens het behoud van een zekere monotheïstische signatuur. Die eeuwige hang naar Vedische zaken (zoals yoga en allerlei diëtaire toestanden), met spirituele 'New Age'-achtige en oriëntalistische beweegredenen, binnen liberale christelijke groepen zijn in mijn optiek een voorbode van zulks. Rozenkruisers en theosofen kunnen er wat dit betreft natuurlijk ook wat van.

Ik moet hieromtrent ook denken aan de parallel tussen het relatief moderne idee van de 'Big Bang' c.q. 'Hartle-Hawking initiële toestand' en de Vedische 'Hiranyagarbha' alsook de 'Conformal Cyclic Cosmology' van Penrose en de Nietzschiaanse 'Ewige Wiederkunft'; dit om aan te geven dat (exacte) wetenschap het hele spirituele beeld in feite niet ontkracht maar gewoonweg de waargenomen en gededuceerde mechanismen beschrijft of poogt te beschrijven.
Het vreemde blijft verder dat de tradities van de andere Grote Beschavingen: Chinezen, Egyptenaren en de Mesopotamiërs (a priori niet meer of minder waar dan het Vedische gedoe) vanuit Westers perspectief een beetje uit de religieuze beleving gedrukt zijn. Voorts moeten we niet vergeten dat de Jomon-periode met een slordige 5000 jaar op de Grote Beschavingen voorliep.

7
Heidense kunst / Re: Een aantal muzikale bijdragen uit het vorig jaar (2018)
« Gepost op: februari 20, 2019, 09:32:33 pm »
Over Skald van Wardruna: eens met je verhaal, maar bij mij blijft het niet hangen, zoals het eerste album deed.

Zoals ik al meldde doet vooral het Yggdrasil-album het erg goed bij mij, Skald zit in mijn beleving meer in de richting van de voordrachten van Sveinbjörn Beinteinsson en aanverwante zaken, zoals geluidsopnames van Freya Aswynn. Dit wil zeggen dat Skald wel lekker weg luistert maar nodigt anderzijds niet echt uit tot meezingen (bij wijze van spreken). Het geheel doet me overigens ook een beetje denken aan een stukje Circassisch-Kaukasische volksmuziek dat ik een tweetal jaar geleden nog wel eens luisterde, waarmee het resultaat zich wat mij betreft gevoelsmatig dus ondubbelzinnig in de richting van de Wereldmuziek bevindt.

Wellicht is dit de stap die men heeft willen nemen: van de festival- danwel poppodia en richting de cultuurpodia, waarmee men dus eerder in aanmerking komt voor een uitvoering in het Muziekgebouw aan 't IJ dan in een zaal als de Melkweg! Wel begrijpelijk, Selvik en consorten worden natuurlijk iets ouder en de wil tot verdere artistieke ontwikkeling (casu quo verfijning) zet toch door; een deel van het publiek zal ook gewoon mee 'evolueren' in die richting. Wie weet speelt Wardruna binnen twee jaar bij Podium Witteman? Als je jezelf bedenkt dat de oudere Noorse black- en vikingmetalbands bijna allemaal opnames gemaakt hebben in de studio van Grieghallen in Bergen dan is de geschetste ontwikkeling eigenlijk nòg minder absurd dan het wellicht aanvankelijk overkomt.

8
Heidense kunst / Een aantal muzikale bijdragen uit het vorig jaar (2018)
« Gepost op: januari 13, 2019, 07:54:12 pm »
Waarschijnlijk is dit stukje moderne folk bij de meesten al geland, het kwam eind 2018 uit en voor de volledigheid vermeld ik het hier op het forum: het nieuwste album van Wardruna, getiteld Skald. Klik hier voor een doorverwijzing naar een weergave op Youtube, indien je de boel ook financieel wilt ondersteunen dan kun je natuurlijk Spotify en vergelijkbare diensten gebruiken.
Op Skald is de muziek, die natuurlijk al buitengewoon folky aandeed, verder teruggebracht naar een akoestische en vocale basis en in feite volledig ontdaan van elke vorm van elektronische (effecten) opsmuk waardoor het geheel buitengewoon 'integer' en authentiek op mij overkomt en dat nog meer dan bijvoorbeeld het Yggdrasil-album (in mijn optiek tot nog toe hun beste album). Het album is door de voornoemde aanpak wellicht minder spectaculair en duidelijk ingetogen maar de kwaliteit is duidelijk meer aanwezig dan op het album Ragnarok. Enfin, beluister het zelf (als dit nog niet gebeurd is).


Een tweede stukje muziek dat vermeldenswaardig is, het dateert toch ook alweer van midzomer vorig jaar, is het album Sunnablot van Leidungr; dit is volgens mij ook nog niet op dit forum gepasseerd. Klik hier voor een doorverwijzing naar deel I en hier voor een doorverwijzing naar deel II. Sunnablot bevat minder martial invloeden dan de vorige albums, hetgeen het allemaal iets laagdrempeliger doet overkomen. Ik vind het in ieder geval lekkere muziek om bij te lezen.
Is het album Vetrarblot van Leidungr hier op het forum wel al eens voorbij gekomen? Ik vermoed dat Nordiska Hymner het laatste album is geweest dat hier op het forum vermeld is dus volgens mij niet: klik hier voor een doorverwijzing. Ik verwijs ook nog even naar de bijbehorende Bandcamp en internetsite voor het geval je fysiek spul mocht willen bestellen.

9
Heidense wetenswaardigheden / 'Hakken' midwinterhoorn cultureel erfgoed
« Gepost op: november 30, 2018, 06:16:47 pm »
Een nieuwbericht de dato 27 november 2018.
Citaat
'Hakken' midwinterhoorn officieel immaterieel erfgoed

Het midwinterhoornblazen is al gekenmerkt als immaterieel cultureel erfgoed. Vanaf zaterdag geldt dat ook voor het bouwen van de karakteristieke hoorn.


Wat je dierbaar is wil je behouden, zo simpel is het. Maar zo simpel als het klinkt uit de mond van Eibergenaar Gerrit Keuper, is het niet. Want aan toevoeging aan de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland gaat een gedegen voorbereiding vooraf. En is het eenmaal gelukt om op die lijst te komen, dan kun je als aanvrager niet achterover gaan leunen en denken dat het wel goed komt. Want de verantwoordelijkheid voor het behoud blijft liggen bij de mensen die het in de praktijk beoefenen. Wel met steun van de zogeheten erfgoedinstellingen, zoals het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Steun die je alleen krijgt als je aan de inventaris bent toegevoegd.


Erfgoedzorgplan

Daarvoor moet eerst een stevig instandhoudingsplan worden ingediend, het zogenoemde erfgoedzorgplan. In het geval van het midwinterhoornblazen is dat gedaan door de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen en Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. "Die zijn daar jaren mee bezig geweest", weet Keuper, zelf enthousiast bouwer en blazer. Hij heeft de afgelopen jaren zelf tientallen hoorns gebouwd en zeker honderd schoolkinderen hierin begeleid. Die schoolprojecten vormen een manier waarop in Gelderland deze vakkundigheid in leven wordt gehouden.
     Hoewel dit volgens Keuper nog niet betekent, dat jongeren zich ook in grote getale bij de plaatselijke midwinterhoorngroepen aansluiten. "Onze blazers zijn over het algemeen wel 50 plus", grinnikt hij. Maar hij heeft goede hoop, dat de opgedane kennis en het plezier van het bouwen en blazen bij de jongeren blijven hangen en hen op latere leeftijd op enig moment doet besluiten zich bij de blazersgroep om zo bij te dragen aan het behoud van de winterse traditie.

Immaterieel erfgoed kan van alles zijn: sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als cultureel erfgoed. Staan die eenmaal op de inventarislijst, dan zou het bij Unesco ingediend kunnen worden voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed. Dit moet Nederland als land aanvragen, dat is dus niet aan de midwinterhoornorganistaties. Voorbeeld hiervan is het ambacht van molenaar, sinds 2017 op de Unescolijst.
     Of het met midwinterhoornbouwen ooit zover komt, is afwachten. Eerst maar eens op de inventarislijst. Zaterdag is de officiële bijschrijving in bijzijn van Berkellands burgemeester Joost van Oostrum in café Florijn in Gelselaar. Van bouwen komt het die dag niet, van blazen des te meer. Eerst boven een aantal putten en daarna in een lang lint van Gelselaar naar Eibergen. Tussen beide dorpen zullen tientallen blazers steeds op zo'n 200 meter van elkaar om de beurt op de hoorn blazen. Vanaf zonsondergang, want dan begint officieel de advent.
bron: Midwinterhoorngroep Eibergen/ Marjolein Rietman 
     

10
Binnen het kader van het bovenstaande plaats ik hier ook nog eventjes een doorverwijzing naar een stukje over Nedersaksisch op Streektaal.net. Die internetsite is trouwens ook wel een aardige bron voor allerlei informatie over andere streektalen en dialecten, kijk bijvoorbeeld onder 'Sprookjes en verhalen' aldaar!

11
Heidense wetenswaardigheden / Achtjarig meisje vindt 1500 jaar oud zwaard
« Gepost op: oktober 10, 2018, 07:46:45 pm »
Een opmerkelijk nieuwsfeitje uit  de afgelopen week:
Citaat
05 oktober 2018 04:18
Laatste update: 05 oktober 2018 08:40

In het zuiden van Zweden heeft een achtjarig meisje afgelopen zomer een vijftienhonderd jaar oud zwaard gevonden.

Het meisje speelde deze zomer in het plaatselijke meer in haar woonplaats toen ze het zwaard vond. "Ik voelde iets in het water en tilde het op. Toen ik zag dat er een handvat aan zat, heb ik het naar mijn vader gebracht", aldus het meisje.

Waarschijnlijk heeft ze het zwaard gevonden doordat het water erg laag stond. Het was afgelopen zomer in Zweden, net als in Nederland, erg droog. Eerst werd gedacht dat het zwaard zo'n duizend jaar oud zou zijn, maar deskundigen van een lokaal museum denken dat het misschien wel vijftienhonderd jaar oud is. Het zwaard zou uit de vijfde of zesde eeuw dateren.

Het zwaard is 85 centimeter lang en wordt nog onderzocht door het museum. Het zal nog zeker een jaar duren voordat het publiek het kan komen bekijken.

Het nieuws komt nu pas naar buiten, omdat archeologen eerst in alle rust de omgeving van de vondst wilden uitkammen. Bij verdere opgravingen is ook een broche uit de derde eeuw gevonden. Volgens het museum is het archeologisch onderzoek nog niet klaar en bestaat er een kans dat ze nog meer voorwerpen zullen vinden.
bron: NU.nl

Met betrekking tot de precieze datering moeten we eerst het onderzoek maar even afwachten. Voor zover het zich op dit moment laat aanzien zijn de voorwerpen wel afkomstig uit het tijdvak dat in de sagen beschreven wordt, zelfs nog vóór de legendarische Slag op de Bråvellir.

12
Heidense wetenswaardigheden / Nedersaksisch officieel onderdeel van het Nederlands
« Gepost op: oktober 08, 2018, 05:44:35 pm »
Vandaag in het nieuws, een zijdelings gerelateerd onderwerp:
Citaat
Het Nedersaksisch wordt officieel onderdeel van de Nederlandse taal. De taal wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek en delen van de Veluwe. Met de officiële erkenning komt er geld voor projecten om het Nedersaksisch te beschermen en te bevorderen.
bron: NOS-teletekst   

13
Heidense wetenswaardigheden / Re: Voor wie van heraldiek houdt.
« Gepost op: augustus 19, 2018, 07:12:37 pm »
Een tijdje geleden heb ik wat e-mailcontact gehad met de beheerder van de Wappenwiki-site, aangaande een onvolledigheid inzake een Frans burggraafschap en het wapenschild van het Graafschap Zeeland klopt nu ook. Volgens één van de knakkers waarmee ik contact had is die andere een variant op het familiewapen van het geslacht Van Voorne, waarvan enkele telgen burggraaf van Zeeland waren (en daarmee dus ouder dan het wapenschild dat wij kennen als het wapen van Zeeland). Aangaande dat laatste hadden ze overigens meer opmerkingen ontvangen.
Ze hebben trouwens ook de inhoud van hun online versie van het Gelders Wapenboek vervolledigd, dat is voor de meesten hier (voor zover het nog opportuun is) denk ik wel interessant.

14
Heidense kunst / Theatergroep Hetze speelt "Ragnarock"
« Gepost op: mei 21, 2018, 08:50:36 pm »
heatergroep Hetze speelt op het befaamde theaterfestival De Karavaan een korte voorstelling die geïnspireerd is door de Noords-Germaanse mythologie. De voorstelling is getiteld "Ragnarock" en vindt in ieder geval plaats op zaterdag 9 juni op het Doelenveld in Alkmaar en is gratis te bekijken. Als ik mij niet vergis is De Karavaan een reizend gebeuren dus het kan zijn dat de voorstelling ook elders nog wordt (of reeds is) opgevoerd.

De omschrijving luidt als volgt:
Citaat
Ragnarock
Vier Noorse goden zijn neergestort op aarde

Na een half uur Hetze vier je feest met nieuwe vrienden

De wrakstukken van een rokend Vikingschip steken uit de grond. Het boegbeeld is afgebroken, het zeil gescheurd, de mast kapot. Vier Noorse goden zijn neergestort op Aarde. Odin, Thor, Freya en Søl – de god van administratie en wat verder ten tafel komt. Geen mens gelooft nog in ze, het Vøkkingskip is støk en Thor’s veter is los. De tekenen zijn duidelijk: de wereld is reddeloos verloren.

Ragnarock on Tour is de nieuwe voorstelling van Hetze. Deze theatergroep maakt festivaltheater voor, over en op locatie. Met rauwe types, moderne mythes, hilarische improvisaties en zinderende aria’s. De spelers verrassen je met korte scènes vol humor en muziek. Na een half uur Hetze vier je feest met nieuwe vrienden. Want het einde der tijden verbroedert. Als geen ånder.

Hier vind je een doorverwijzing naar de bijbehorende internetsite, voor bovenstaande omschrijving en meer aanvullende informatie. 

15
Literatuur / Re: 4 gig aan artikelen en onderzoek
« Gepost op: juni 17, 2017, 10:10:02 pm »
Hij is geheel verwijderd ivm een dmca claim.
Tja, gezien het steeds vaker het geval lijkt te zijn dat jan-en-alleman meteen geld wil zien bij iedere scheet die gelaten wordt, mogen we blij zijn met de toegang tot hetgeen wèl beschikbaar is.

Ergens begrijp ik het wel: men wil loon naar werk, anderzijds mag men zich terdege afvragen hoe relevant zaken worden als je ze achter slot en grendel blijft bewaren en de inhoud slechts sporadisch tegen betaling geraadpleegd zal worden. In principe zou je kunnen stellen dat de inhoud voor een aanzienlijk deel in de obscuriteit verdwijnt door het opwerpen van die betalingsbarrières.
Men is in het betaalde geval waarschijnlijk enkele dollartientjes rijker maar vrijwel niemand weet wat er geschreven is, bovendien leunt de inhoud van dergelijke databases veelal sterk op het verleden en zijn het met name erfgenamen en dergelijken die geld willen zien voor andermans werk (mensen als Benjamin Thorpe, Jan P.M.L. de Vries of H.R. Ellis Davidson gaan hier in ieder geval niet rijk meer van worden).

Het doet me eigenlijk ook een beetje denken aan discussies die ik op de universiteit had, aangaande dergelijke zaken. Veel wetenschappers (en me dunkt kan dit ook voor publicisten in bredere zin gelden) overschatten a priori de relevantie van hun werk nogal doordat ze er zelf dag en nacht mee bezig zijn, een soort beroepsdeformatie. Die relevantie wordt overigens vaak uitgedrukt in de zogenoemde Impact factor en dergelijke maten, iets dat de relevantie vaak nòg rooskleuriger voor de dag doet komen. De "impact" telt eigenlijk pas ècht in brede zin als de citaten ook te vinden zijn in de Libelle, HP-De Tijd of de Panorama en niet alleen in het European Physics Journal en dergelijke niche-tijdschriften; men heeft het in de meeste gevallen met name over de "impact" op de eigen sociale groep (id est de collegae).

Op een gegeven moment krijgt men de resultaten gepubliceerd en komt het geheel in de afgeschermde databases van Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer of Oxford University Press te staan. Voorts kan een particulier individu tegen betaling van een paar dollartientjes (afhankelijk van het artikel en de uitgever, zo rond de 30 dertig dollar) zo'n artikel downloaden, iets dat in de meeste gevallen vervolgens wel drie tot vijf keer gebeurt. De aantallen zijn zodanig, simpelweg doordat de algemene maatschappelijke interesse in bijvoorbeeld een zeldzame ondersoort van de Erica Scoparia nagenoeg nul is; terwijl daar toch jááááaaren intensieve onderzoeksarbeid in heeft gezeten. Dat laatste komt wellicht overdreven over maar gelooft u mij als ik zeg dat de werkelijkheid soms deerniswekkender is dan je redelijkerwijs zal of kunt vermoeden.
De publicisten in kwestie mogen blij zijn dat universiteiten en dergelijke instellingen op structurele basis die peperdure all access abonnementen bij hun uitgevers blijven afsluiten.

Met andere woorden: die dmca-claims zullen in veel gevallen het gevolg zijn van het zoeken van spreekwoordelijke spijkers op het evenzo spreekwoordelijke lage water.


Pagina's: [1] 2 3 ... 17