Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Metalen Mark ov Holland

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 18
16
Literatuur / Re: 4 gig aan artikelen en onderzoek
« Gepost op: juni 17, 2017, 10:10:02 pm »
Hij is geheel verwijderd ivm een dmca claim.
Tja, gezien het steeds vaker het geval lijkt te zijn dat jan-en-alleman meteen geld wil zien bij iedere scheet die gelaten wordt, mogen we blij zijn met de toegang tot hetgeen wèl beschikbaar is.

Ergens begrijp ik het wel: men wil loon naar werk, anderzijds mag men zich terdege afvragen hoe relevant zaken worden als je ze achter slot en grendel blijft bewaren en de inhoud slechts sporadisch tegen betaling geraadpleegd zal worden. In principe zou je kunnen stellen dat de inhoud voor een aanzienlijk deel in de obscuriteit verdwijnt door het opwerpen van die betalingsbarrières.
Men is in het betaalde geval waarschijnlijk enkele dollartientjes rijker maar vrijwel niemand weet wat er geschreven is, bovendien leunt de inhoud van dergelijke databases veelal sterk op het verleden en zijn het met name erfgenamen en dergelijken die geld willen zien voor andermans werk (mensen als Benjamin Thorpe, Jan P.M.L. de Vries of H.R. Ellis Davidson gaan hier in ieder geval niet rijk meer van worden).

Het doet me eigenlijk ook een beetje denken aan discussies die ik op de universiteit had, aangaande dergelijke zaken. Veel wetenschappers (en me dunkt kan dit ook voor publicisten in bredere zin gelden) overschatten a priori de relevantie van hun werk nogal doordat ze er zelf dag en nacht mee bezig zijn, een soort beroepsdeformatie. Die relevantie wordt overigens vaak uitgedrukt in de zogenoemde Impact factor en dergelijke maten, iets dat de relevantie vaak nòg rooskleuriger voor de dag doet komen. De "impact" telt eigenlijk pas ècht in brede zin als de citaten ook te vinden zijn in de Libelle, HP-De Tijd of de Panorama en niet alleen in het European Physics Journal en dergelijke niche-tijdschriften; men heeft het in de meeste gevallen met name over de "impact" op de eigen sociale groep (id est de collegae).

Op een gegeven moment krijgt men de resultaten gepubliceerd en komt het geheel in de afgeschermde databases van Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer of Oxford University Press te staan. Voorts kan een particulier individu tegen betaling van een paar dollartientjes (afhankelijk van het artikel en de uitgever, zo rond de 30 dertig dollar) zo'n artikel downloaden, iets dat in de meeste gevallen vervolgens wel drie tot vijf keer gebeurt. De aantallen zijn zodanig, simpelweg doordat de algemene maatschappelijke interesse in bijvoorbeeld een zeldzame ondersoort van de Erica Scoparia nagenoeg nul is; terwijl daar toch jááááaaren intensieve onderzoeksarbeid in heeft gezeten. Dat laatste komt wellicht overdreven over maar gelooft u mij als ik zeg dat de werkelijkheid soms deerniswekkender is dan je redelijkerwijs zal of kunt vermoeden.
De publicisten in kwestie mogen blij zijn dat universiteiten en dergelijke instellingen op structurele basis die peperdure all access abonnementen bij hun uitgevers blijven afsluiten.

Met andere woorden: die dmca-claims zullen in veel gevallen het gevolg zijn van het zoeken van spreekwoordelijke spijkers op het evenzo spreekwoordelijke lage water.


17
Literatuur / Re: 4 gig aan artikelen en onderzoek
« Gepost op: juni 13, 2017, 08:39:38 pm »
De toegang tot die database is dus tezamen met Valora zelf van het forum verdwenen, zonde.
Het is maar goed dat ik in ieder geval nog een paar teksten heb weten binnen te halen.

:pol

18
Heidense wetenswaardigheden / Re: Oudste Europese adellijke geslachten.
« Gepost op: mei 24, 2017, 08:07:17 pm »
Het volgende ligt ontzettend voor de hand maar mag hier zeker niet ontbreken: de site van het Nationaal Archief in 's-Gravenhage (onder hetgeen onderstreept is vind je een doorverwijzing). In het uitrolmenu onder het kopje 'Collectie' staat een ontzettend grote verzameling documenten tot onze beschikking, natuurlijk is niet alles in het kader van genealogie of prosopografie te gebruiken maar het geheel bevat zeker een flink aantal bruikbare stukken.

Merk overigens op dat de inhoud van de collectie niet louter en alleen uit staatsarchiefstukken bestaat maar dat ook een grote verscheidenheid aan privécollecties is opgenomen, compleet ofwel delen daarvan.

19
Heidense wetenswaardigheden / Re: Ginnungagab vs de oerknal
« Gepost op: maart 16, 2017, 06:36:14 pm »
Ik weet niet in hoeverre je van feitelijke absolute stilstand kunt spreken maar natuurlijk weldegelijk van een soort maatschappelijke segregatie, welke deels op basis van kennisniveau plaatsvond (en daarmee de machtsbasis van de clerus vormde).

Het beeld dat Wodan-Óðinn een godheid is die met kennis geassocieerd is lijkt me zonneklaar, en me dunkt één van achterliggende redenen dat we het graag over wetenschap, filosofie, enzovoort hebben.

20
Heidense wetenswaardigheden / Re: Ginnungagab vs de oerknal
« Gepost op: maart 13, 2017, 11:39:26 pm »
Inhakende op het voorgaande: het idee dat bepaalde spirituele, casu quo wetenschappelijke benamingen hetzelfde verbeelden geeft eigenlijk al aan dat die zaken allemaal in zekere mate abstracties zijn. Wetenschappers, een groep waar ikzelf in bepaalde mate ook toe gerekend kan worden, zijn vaak redelijk arrogant in hun stellingnames; die arrogantie wordt voor een flink deel ingegeven door het onderling gebruik van jargon, dat door de buitenwereld niet begrepen wordt (ergo: buitenstaanders worden dan als zijnde 'dom' bestempeld). Het probleem voor de wetenschapper is ingeval met name dat hij of zijn niet inziet dat Hartle-Hawking toestand en bijvoorbeeld Hun-Tun per saldo synonieme begrippen zijn, weliswaar met een andere etymologie (wiskunde respectievelijk traditioneel Chinees). De wetenschapper zal de voorkeur geven aan de term die hij eigen is en ziet die als 'overeenkomstig de werkelijkheid' maar in feite is men gewoonweg onderhevig aan 'de kracht van herhaling'!
Indien men op universiteiten stelselmatig vakjargon, waar mogelijk, zou vervangen door synonieme termen uit andere contexti, dan is de implicatie dat menig wetenschapper het idee kan krijgen met iets heel anders bezig te zijn (bijvoorbeeld met Sanskriet in plaats van theoretische biologie). Potentieel is ieder mens gevoelig voor presentatievormen, zal ik maar zeggen.

Over ontwikkelingsniveau valt overigens ook een hoop te zeggen: op het oude Kreta gebruikte men een soort gelbatterijen; Romeinen waren naar verluid op een gegeven moment in staat om succesvol hartoperaties uit te voeren; Vikingen snapten kennelijk trigonometrie en middeleeuwse Arabieren waren ook bepaald niet slecht in wis- en sterrenkunde. Als men dan stelt dat Europese middeleeuwers minder ontwikkeld waren, is dat wellicht geen totale onzin omdat men toentertijd nogal eens geconfronteerd werd met oorlogsvoering (zodat ontwikkeling niet plaatsvond ofwel ongedaan gemaakt werd), toch is voor het uit de grond stampen van een Gothische kathedraal (een typisch middeleeuws bouwwerk) weldegelijk een behoorlijk hoog ontwikkelingsniveau en veel vakkennis nodig.


Tegenstrijdigheden alom, zo lijkt het. Een deel van de paradoxa valt te verklaren uit het feit dat wij nogal eens de neiging hebben om oude staatskundige entiteiten als bijvoorbeeld het Romeinse Rijk of het rijk der Achaemeniden te zien als één coherente moderne natiestaat met één vast kennissysteem, één religie, enzovoort; termen die conceptueel kennelijk besloten liggen in woorden als 'Romeinen', 'Perzen' of 'Indiërs'.

Het probleem doet zich eigenlijk al voor met het gebruik van het woord 'Nederland': bedoelt men het Nederlandsche Koninkrijk, gesticht anno 1813 met het aanvaarden van de soevereiniteit van ons land door Willem Frederik van Oranje-Nassau? Volgens velen markeert echter het onderteecknen van de "Plakkaat van Verlatinghe" in 1581 het startpunt van Nederland, terwijl de eerste de facto onafhankelijke staatkundige entiteit in deze regionen toch echt door (mijn vermeende verre voorouder) Graaf Dirk III "Hieroselymita" voor elkaar is gekregen, dat is na de Slag bij Vlaardingen in 1018! Veel van ons willen ook nog wel eens stellen dat 'we' in 12 v.C. gedeeltelijk zijn geannexeerd door de Romeinen onder Drusus, met andere woorden: de alhier aanwezige Bataven, Tubanten, Kanninefaten, Friezen, Ripuarische Franken, Chamaven, enzovoort waren daarvoor met zijn allen 'Nederland' aan het zijn? Wat ook vreemd is, is dat tijdens de Karolingische 'overheersing' het Oud-Nederlandsche taalgebied zich kennelijk uitstrekte van het zuiden van Jutland tot in Picardië.
Dergelijke zaken kunnen ook gesteld worden over andere gebieden of staatkundige entiteiten, probeer maar eens op coherente wijze het 'startpunt' van Ierland, Zweden of Griekenland aan te duiden.

Het lijkt allemaal nogal af te dwalen van het onderwerp, toch is hier een duidelijk verband: hoe verhoudt zich een woord (het complex aan klanken, schrifttekens, abstracte vormen, enzovoort) dat men gebruikt om een object te om- en beschrijven tot het feitelijke fenomeen? Begrijp je beter wat het 'begin' van het universum is als je het Big Bang of Hartle-Hawking singulariteit noemt of als je het aanduidt met een Semitisch woord als Bereshit of een Oudnoors woord als Ginnungagap?

Als laatste wil ik nog wel even kwijt dat de term Ginnungagap veeleer gebruikt wordt om de toestand van de kosmos vóór het beginpunt te benoemen, fysisch gesproken eerder die Hartle-Hawkings toestand dan de Oerknal.

21
Heidense wetenswaardigheden / Re: Ginnungagab vs de oerknal
« Gepost op: maart 10, 2017, 06:34:26 pm »
Zo'n vreemde gedachte is dit niet. Overigens weet ik niet in hoeverre de Oerknal 'abstracter' is dan de Ginnungagap of in hoeverre deze beide ideeën 'concreet' te noemen zijn.

Verder zie ik wel een verschilletje: de Oerknal is volgens de heersende theorieën voortkomende uit hetgeen astrofysici de Hartle-Hawking toestand noemen, een singulariteit die conceptueel te vergelijken is met het Griekse Orphisch Ei, met de Vedische Hiraṇyagarbha (हिरण्यगर्भ in Devanagari-schrift, volgens Wiktionary) en ik heb het sterke vermoeden dat het Chinese begrip Hun-tun (混沌 in Zhèngtizì-Chinees) ook iets in die richting voor moet stellen. Als ik me niet vergis noemen Joden het voornoemde concept 'Bereshit' (da's geen grapje).

In mijn beleving lijkt, als we een parallel met natuurwetenschap trekken, de Ginnungagap nog het meeste op de overlap tussen de directe en duale ruimtes in quantummechanica waarin twee drie-(of vier-) dimensionale ruimtes met elkaar 'wisselwerken' en op die manier (in het voorbeeld van de electrostatische Coulomb-wisselwerking) het periodiek systeem der elementen voortbrengen. De ene ruimte stelt stilstand (positie) voor, de andere beweging; de analogie met koude respectievelijk hitte is makkelijk te leggen (in de mythografie zijn dat de ijswereld Niflheimr respectievelijk de vuurwereld Múspellsheimr).
Het zijn op deze manier natuurlijk wel allemaal verabstraheerde parallelen of, andersom, juist zinnebeelden van (gepostuleerde) natuurfenomenen.

Het lijkt trouwens niet echt uit te sluiten dat de Oerknal, al is het maar in theorie, uiteindelijk toch uit een soort duale begintoestand is voortgekomen; in dat geval is de veel voorgestelde analogie met Hindoeïsische en Zorastrianistische ideeën helemaal treffend omdat het 'Kosmische Oerwezen' (bij ons Ýmir) in alle tradities direct uit de begintoestand afkomstig is (dat ook het geval bij de Vedische Purusha en volgens sommigen ook bij Perzische Keyumars-Maretan).
Het offeren van het Kosmische Wezen door een Demiurg (bij ons met name Wodan-Óðinn) is echter iets dat bij de Hindoes niet gebeurt en bij de Zoroastrianisten moet juist het primordiale rund Gavævodata (bij ons Auðhumla) het ontgelden.  In feite zijn binnen de Perzische traditie de rol van Ýmir en Auðhumla bijna volledig omgekeerd.

Het is trouwens wel opmerkelijk dat de eerder genoemde Joodse term 'Bereshit' (het blijft een beetje een vreemd woord als je het zo leest, in het Hebreeuws schrijft men overigens בְּרֵאשִׁ֖ית) etymologisch gezien letterlijk zoiets schijnt te betekenen als in 's hoofds; iets dat in de Noords-Germaanse traditie zeker het geval is gezien de kosmos daarin uit Ýmirs schedel bestaat.

22
Heidense wetenswaardigheden / Re: Verschil tussen religie en mythologie (filmpje)
« Gepost op: maart 02, 2017, 04:51:27 pm »
Leuke animatie, met een heldere uitleg.

Hetgeen jij bedoelt is, denk ik, dat mythen voortkomen uit de combinatie van geschiedenis, kennis en spirituele traditie van een groep mensen (volksstam of iets dergelijks); het lijkt erop dat als de afstammelingen van die groep (en zelfs anderen) de mythen in een later stadium gecultiveerd gaan aanhangen en vieren, we dan van een religie spreken.   

Het lijkt er sterk op (op basis van het bestuderen van de nodige mythen) dat de oervorm van de spiritualiteit betrekkelijk basic moet zijn geweest, afgaande op de rol van primordiale godheden in mythen. De primordialen stellen allerlei basisconcepten voor waar de wetenschap zich tot op de dag van vandaag nog het hoofd over breekt: tijd, ruimte, materie, leven (en dood), orde (versus chaoticiteit) en moraliteit.

Omdat ook de wetenschap geen pasklare antwoorden heeft op de existentie en perceptie van de genoemde concepten zullen die in zekere zin tot een soort universele abstracte godheden verworden op het moment dat deze het domein van de persoonlijke spiritualiteit raken. Ikzelf ken al een vrij aardige groep mensen die uit eigen beweging op persoonlijk vlak in feite een soort reconstructivistische versie van Perzisch Zurvanisme aan zijn gaan hangen waarin tijd als een soort algemene neutrale godheid wordt gezien (behoorlijk universeel in ieder geval). Op basis van de nodige wetenschappelijke publicaties heb ik een dergelijk idee over het universum ontwikkeld, zo nodig gekoppeld aan een hele trits oergoden die in feite precies hetzelfde voorstellen (ook behoorlijk universeel); dat laatste is ook de reden achter het feit dat ik wel belang hecht aan mythologie, omdat de rol die de abstracte concepten (casu quo godheden) vroeger speelden daarin uit de doeken wordt gedaan en bewaard wordt.

Het lijkt er sterk op dat iedereen afzonderlijk een bijdrage levert aan de totstandkoming van een  nieuw soort 'heidendom', dat zowel op basis van wetenschap als op basis van mythen tot stand aan het komen is.

23
Heidense wetenswaardigheden / Re: 10 minuten kaart van Europa als film
« Gepost op: maart 02, 2017, 01:58:39 am »
Deze is ook wel aardig en is kennelijk afkomstig van het American Museum of Natural History. In het filmpje wordt de menselijke wereldpopulatie gekoppeld aan geschiedkundige gebeurtenissen, wel met een educatieve boodschap aan het einde.
In deze animatie wordt het ontstaan van culturen en beschavingen B.C.E wel gewoon overgeslagen, het lijkt net alsof de mensheid toen alleen voedsel heeft leren verbouwen.

24
Heidense wetenswaardigheden / Re: 10 minuten kaart van Europa als film
« Gepost op: februari 28, 2017, 09:14:13 pm »
Niet altijd even accuraat, maar evengoed leuk om even te bekijken!
Weet je nog dat ik vanmiddag opmerkte dat het leuk zou zijn om de beschikking te hebben over een betere versie die betrekking heeft op de hele wereld? Onze vriend had kennelijk al geanticipeerd op die wens, klik hier maar eens op.

De animatie heeft een veel betere kleurcodering dan de eerdere doordat de weergegeven beschavingen daarmee aan elkaar gekoppeld zijn en bovendien staat hier een legenda bij; het geheel kent daarbij ook een wereldpopulatieteller en de weergegeven gebeurtenissen zijn beter geharmoniseerd met de algemene geschiedschrijving.

Op mijn pc-scherm is het geheel niet optimaal maar op een breedbeeld ziet het er denk ik wel beter uit.

25
Heidense wetenswaardigheden / Re: Oudste Europese adellijke geslachten.
« Gepost op: februari 23, 2017, 05:07:43 pm »
Indien je het zoeken nog niet beu bent: klik hier voor een doorverwijzing naar de internetsite van de Foundation for Medieval Genealogy'. In het uitrolmenu dat zich opent onder het kopje 'Projects' staat het onderdeel 'Medieval Lands', als je daarop geklikt hebt kun je door op de groene knop te klikken de dataset openen (staat als zodanig weergegeven).

De dataset is behoorlijk uitgebreid maar niet ondubbelzinnig want zeker niet alle bronnen die ik tegengekomen ben zijn in overeenstemming met de informatie die de F.M.G. beschikbaar stelt! Een dubbelcheck blijft op zijn plaats.

26
Heidense kunst / De Russische muziekgroep Nytt Land.
« Gepost op: februari 23, 2017, 04:57:40 pm »
Voor diegenen die de de muziek van groepen als Wardruna en Leidungr wel waarderen kan: het Russische gezelschap Nytt Land.

Klik hier voor een doorverwijzing naar hun album "Hávamál" op Youtube en hier voor en doorverwijzing naar hun album "The Last War" (ook op Youtube).

De groep heeft ook een mooie Bandcamp waar je hun muziek en die van een aantal gerelateerde groepen in de vorm van mp3-albums (alsook losse nummers) en volgens mij ook als hard copy exemplaren kunt bestellen.

Veel luisterplezier!

27
Literatuur / Re: Heidense literatuurlijst
« Gepost op: januari 05, 2017, 02:38:24 am »
Geeft niet, gebeurt ons allemaal wel eens.

Eén-en-ander hangt denk ik een beetje af van het doel van de lijst. Indien het idee is om een soort literatuurregister of bronnencatalogus samen te stellen dan moet er inderdaad zoveel mogelijk in opgenomen worden, indien het echter een aanbevelingslijst moet voorstellen dan is het zaak om niet teveel in detail te treden.

28
Literatuur / Re: Heidense literatuurlijst
« Gepost op: januari 04, 2017, 09:54:50 pm »
Neen, dat bedoel ik niet. Die ach is bedoeld in de trant van: "stom van mij, die was ik vergeten". Je hoeft niet meteen te reageren alsof ik je persoonlijk beledigd heb, nergens voor nodig.

Verder denk ik wel dat het opnemen van het complete œuvre van één specifieke schrijver diegene een onwenselijk oververtegenwoordiging in een literatuurlijst geeft. Waarom bijvoorbeeld wèl alles van Davidson maar niet alles van De Vries of Thorpe? Verder denk ik (in het algemeen gesproken) dat geen enkele schrijver, onderzoeker, wetenschapper of publicist een dusdanig œuvre heeft dat ieder afzonderlijk werk van diens hand dezelfde kwaliteit bezit; dat alleen al vanwege de grote variëteit aan verschillende deelonderwerpen die bestaan ten opzichte de individuele specialisatie per schrijver (een filoloog heeft een andere basisbenadering dan een cultuurhistoricus, antropoloog of genealoog terwijl allen hetzelfde onderwerp kunnen behandelen).

Kijk, De Vries was voornamelijk een taalkundige met als doelgebied de Noords-Germaanse cultuurhistorie en bovendien een Nederlander; Ellis Davidson was meer een cultuurhistorica die zich gespecialiseerd had in Angelsaksische mythologie en daarnaast ook in Keltische zaken (dus typisch Engels eigenlijk). Ik ben een groot voorstander van verbreding en comparatieve mythologie dus denk ik dat Ellis Davidson zeker in de lijst thuishoort (we laten even in het midden met welke boeken precies) maar ik denk ook dat voor de gemiddelde moderne Nederlandstalige heiden bepaald werk van De Vries beter 'instapmateriaal' is. Voorts kun je jezelf terdege afvragen of Ellis Davidson (binnen haar relatief comparatieve modus operandi) degene is die je middels haar totale œuvre hoofdzakelijk voor zou willen schrijven, bijvoorbeeld ten opzichte van George Dumézil of Viktor Rydberg.
Daarnaast kan ik mij voorstellen dat het aanbevelen van zeer veel werk van één schrijver bij sommigen de indruk kan wekken dat degenen die de lijst samengesteld hebben ook uit één spreekwoordelijk vaatje tappen terwijl dit expliciet niet het geval is. 

Een ander puntje is dat sommige schrijvers nogal productief zijn geweest en gedurende een lange periode gepubliceerd hebben, da's ten opzichte van lieden als Van Gilst en Otten natuurlijk niet echt eerlijk: die kunnen überhaupt niet met zoveel serieuze publicaties op de proppen komen doordat ze jonger zijn. Bij een aantal schrijvers uit het nabije verleden beslaat het totale werk uit vele tientallen op zichzelf staande boeken, naast een hele zwik artikelen, essays en wat dies meer zij.

Het is in mijn optiek beter om in een dergelijke lijst met één of twee titels per schrijver te komen, welke een redelijk beeld van diens verdere werk opleveren opdat een geïnteresseerde later zelfstandig de rest kan verkennen. Bovendien is niemand in staat alles gelezen te hebben.

29
Literatuur / Re: Heidense literatuurlijst
« Gepost op: januari 03, 2017, 09:26:35 pm »
Natuurlijk mogen alle boeken van Hilda Ellis Davidson niet ontbreken.
Ach, zij is natuurlijk ook wel echt aanbevelenswaardig. Wellicht zijn alle boeken ietwat veel van 't goede. 

30
Literatuur / Re: Heidense literatuurlijst
« Gepost op: januari 03, 2017, 09:24:06 pm »
Goed idee! Ik denk dat het aanbevelenswaardig is om ook de nodige mythische en legendarische teksten op de lijst te zetten en niet louter interpretatieve literatuur; niet noodzakelijkerwijs in de originele talen natuurlijk. De Edda's zijn natuurlijk een must read maar wat mij betreft is enige kennis over de Ulster Cyclus ook  onontkoombaar, net zoals kennis over de nodige Greco-Romeinse klassieken en wellicht zelfs teksten waarin zaken als de Mahabarata en een aantal Bijbelse thema's beknopt doch volledig worden weergegeven.

Het is eerder een kwestie van gedegen selectie en grenzen trekken dan een kwestie van zoeken. Ik denk dat het definiëren van selectiecriteria per thema wel goed kan werken. Zijn scheppingsmythen een noodzaak of juist handelingen van mensen in verhalen die dichter tegen geschiedschrijving aanleunen? 

Als ik naar mijn eigen literaire invulling kijk dan moet ik zeggen dat de verschillende beschikbare vertalingen van "Undersökningar i germanisk mythologi" van Rydberg (of het origineel als je kennis over het Zweedse geschreven woord groot genoeg is) wel nuttig zijn gebleken bij de interpretatie van allerlei zaken.
Een paar algemene redenen die aan te voeren zijn:
  • Rydberg was een Zweed en de oorsprong van de meeste Germaanse stammen wordt in Zweden geplaatst;
  • hij was een wetenschapper die een uitvoerig literair-filologisch-mythologisch onderzoek heeft gedaan waarvan dit boek het resultaat is;
  • in het boek wordt een breed overzicht van de mythografie gepresenteerd.
Met andere woorden: een standaardwerk! Je hoeft het natuurlijk niet met Rydbergs complete visie eens te zijn, maar het is ook goed om zijn methodiek en benadering te leren kennen (al is het maar om de geest te scherpen).
Ook denk ik dat "Norse Mythology: a Guide to Gods, Heroes, Rituals & Beliefs" van professor John Lindow wel een aardig handboek kan zijn.
Verder vind ik "Gullveigarbók" van de hand van Johan Lahger en "The Cult of Óðinn" door Stephan Grundy ook wel toevoegen maar ik kan me voorstellen dat die niet in een lijstje voor 'elke heiden' thuishoren; anderzijds is het ook zo dat 'leuk' wellicht geen inhoudelijk selectiecriterium is.

Een ander puntje is dat veel van de bovenstaande zaken hoofdzakelijk in het Engels geschreven en gepubliceerd zijn, voorts is het betere diepgravende werk van De Vries in het Duits. Wellicht is "Noord-Europese Mysteriën" van Farwerck, ondanks de politieke bijsmaeck, toch wel aanbevelenswaardig?

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 18